Яркий, зажигательный праздник подарил шосткинцам Владимир ПилипейкоИсточник: “http://shostka.info/shostkanews/yarkyj-zazhygatelnyj-prazdnyk-podaryl-shostkyntsam-vladymyr-pyypejko/”